İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku        

 

        Sürekli değişim ve gelişim göstermesiyle dinamik bir yapıya sahip bulunan iş hukuku; işçilerin işverenleri ile tek tek ilişkilerini düzenleyen bireysel iş hukuku ve işçi ve işverenlerin kendi aralarında birleşerek sendikalar oluşturmaları sonucu ortaya çıkan toplu iş hukukunu düzenler. Bireysel iş ilişkileri bakımından iş sözleşmesinin kurulması, tarafların sözleşmeden doğan borçları, sözleşmenin sona ermesi ve sonuçları,  sürekli ve haklı fesih, kıdem tazminatı, iş güvencesi yanında çalışma ve dinlenme süreleri, işçinin korunması, kamusal yaptırımlar ve iş sağlığı ve güvenliği alanlarında ihtilafların çözümü amaçlanmaktadır. Toplu iş hukuku kapsamında ise, sendikaların kuruluşu, organları, sendikal hak ve özgürlükler ile sendikal güvenceler, sendika faaliyetleri yanında, toplu iş sözleşmelerinin yapılması ve hukuki sonuçlarına ilişkin ihtilaflar gündeme gelmektedir.

          Her türlü toplumsal riske karşı herkesin güvence altına alınmasını sağlayan sosyal güvenlik hukuku bakımından özellikle çalışanların sağlığı ve beden bütünlüğünün korunması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve tazminine yönelik ihtilaflar gündeme gelmektedir.